1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") definují podmínky používání služeb (dále jen "služba") poskytovaných poskytovatelem služeb (dále "poskytovatel služeb") příjemci (dále jen "klient"). Aktuální verze obchodních podmínek je dostupná na ehaccp.hu, webových stránkách poskytovatele (dále jen "webové stránky"). Správa osobních údajů klienta je definována v Prohlášení o správě údajů, k nalezenína stránce: https://ehaccp.hu/site/adatvedelmi_szabalyzat

Jazykem této smlouvy je maďarština. Tato smlouva neexistuje v psané podobě a není registrována poskytovatelem služeb; později proto nebude přístupná a nepůjde na ni přejít. Technické údaje potřebné pro používání služby, které nejsou zaneseny v těchto obchodních podmínkách, najdete na webových stránkách. "Spotřebitelem" je z pohledu těchto obchodních podmínek a smlouvy na nich postavené fyzická osoba jednající mimo svou profesi, zaměstnání či podnikání, která si koupí, objedná, obdrží a používá služby a která je adresátem, na jehož adresu je zasílána obchodní komunikace a nabídky související s těmito službami.

2. Poskytovatel služeb

Jméno poskytovatele služeb: Maxíz Ltd.

Sídlo: 8315 Gyenesdiás, Petőfi S.u.12.

Identifikační číslo: 12410671-2-20

Registrační číslo společnosti: 20-09-74897

Datum registrace: 2010.01.26.

E- mail: info@ehaccp.hu

3. Podmínky používání služeb, předmět smlouvy

3.1. Podmínky používání služeb

Služby mohou být využívány fyzickou osobou starší 18ti let či právnickou osobou, tedy klientem, který je hospodářskou entitou bez právní subjektivity. Klient využívající služby a zavazující se k této smlouvě prohlašuje, že je právně způsobilou, dospělou osobou dle zákonných ustanovení maďarského právního systému. Jménem entity, kterou zastupuje, má právo učinit prohlášení nezbytná pro nezávislé plnění smlouvy či má patřičná oprávnění k uzavření smlouvy o službách.

3.2. Předmět smlouvy

Poskytovatel služby zveřejňuje na svých webových stránkách přesný obsah jednotlivých služeb, technické podmínky s nimi spojené a jejich funkce. Krom toho si vyhrazuje právo ke změnám. Jednotlivé typy služeb jsou:

3.2.1. Online evidence HACCP: V rámci této služby smí klient provádět online evidenci HACCP.

3.2.2. Webové úložiště: V rámci této online aplikace smí klient online uchovávat fotografie, archivovat záznamy (které uchováváme po zákonnou dobu)a databáze a spravovat emailové adresy.

3.2.2. Aplikace: Mobilní aplikace, která uživateli umožňuje digitální evidenci HACCP i bez přístupu k internetu. S pomocí této aplikace se fotografie, údaje a záznamy po internetu sesynchronizují s údaji odběratele.

4. Smlouva o odběru

4.1. Sjednání smlouvy o odběru

4.1.1. Registrace

Záměr klienta sjednat smlouvu o odběru může být indikován objednávkou, kterou klient učiní na webových stránkách poskytovatele služby. Zároveň klient souhlasí podmínkami použití cookies, které jsou k nalezení v těchto obchodních podmínkách v sekci Prohlášení o ochraně soukromí. Objednávka je přijata až po registraci. Pro vytvoření objednávky systém kontroluje kompletnost údajů poskytnutých při registraci. Mezi tyto údaje patří: Klientovo jméno, emailová adresa, název a adresa organizace či společnosti, klientovo heslo, fakturační údaje. Registrovaná emailová adresa bude využívána pro komunikaci s poskytovatelem služeb (dále jen "kontaktní emailová adresa"). Odeslaná objednávka je považována za nabídku klienta, který se zavazuje využívat služby stanovené objednávkou dle platných obchodních podmínek, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami dané služby.

4.1.2. Potvrzení

Po té, co je objednávka elektronicky odeslána, ji poskytovatel služby bezodkladně potvrdí zasláním emailu na klientovu kontaktní emailovou adresu. Maximální lhůta pro potvrzení objednávky je 48 hodin. Potvrzovací email obsahuje registrační a objednávkové údaje poskytnuté klientem, identifikátor objednávky, datum objednávky, objednaný balíček, servisní poplatek a celkovou částku k úhradě. Potvrzovací email, který zašle poskytovatel služby, je považován za přijmutí objednávky klienta. Na jeho základě je mezi poskytovatelem služby a klientem sjednána smlouva o odběru. Nedílnou součástí smlouvy o odběru jsou tyto obchodní podmínky a Prohlášení o ochraně soukromí.

4.1.3.Úpravy a změny

V případě, že klient po zaslání objednávky poskytovateli služeb narazí na chybu v potvrzovacím emailu, upozorní na do jednoho dne od zaslání objednávky poskytovatele služby, aby se tak vyhnul objednání nechtěných služeb. Klient je zproštěn zákonných obligací v případě, že neobdrží potvrzovací email od poskytovatele služby do čtyřiceti osmi hodin od odeslání objednávky.

4.1.4. Objednávky

Uživatel si smí zvolit způsob, jímž by chtěl využívat služby online evidence HACCP. To udělá výběrem servisních balíčků definovaných poskytovatelem služby a uveřejněných na jeho webových stránkách.

Uživatel se může podívat na obsah každého servisního balíčku kliknutím na položku "Ceny" na webových stránkách. Poté je nutné kliknout na název požadovaného servisního balíčku či se přihlásit a kliknout na tlačítko "Předplatné".

Uživatel bude informován o servisním balíčku, který aktuálně používá, v okně, které se zobrazí poté, co klikne na tlačítko "Předplatné" a na aktuální předplatitelský balíček, který si nyní může změnit.

Po změně balíčku vyskočí okno, v němž může uživatel potvrdit objednací údaje. Uživatel může změnit své osobní či objednací údaje návratem do příslušného okna.

Po kontrole objednacích údajů v okně se shrnutím objednávky může uživatel kliknout na tlačítko "Zaplatit". Tím dojde k objednání jím vybraného balíčku. Tato akce je považována za nabídku ke sjednání smlouvy.

V případě, že si uživatel jako svou platební metodu vybere platbu kartou a poté klikne na tlačítko "Zaplatit", bude přesměrován do bezpečné platební brány.

Platba online probíhá skrz platební systém SIMPLEPAY, poskytovaný společností OTP Mobil Ltd. Obchodní podmínky poskytovatele služby jsou k nalezení na: http://simplepay.hu/online-fizetesi-szolgaltatas-kereskedoi-aszf/

4.1.5. Smlouva o odběru

Objednávka, která byla přijatá (potvrzená) v termínu, je považována za elektronickou smlouvu, která se řídí částí V občanského zákoníku z roku 2013 o službách elektronického obchodu a CVIII zákonem z roku 2001, který se zabývá problematikou služeb informační společnosti.

Pokud je klient považován za spotřebitele, smlouva se bude řídit smlouvou 45/2014 (II.26), která stanovuje detailní pravidla pro smlouvy mezi spotřebiteli a společnostmi s ohledem na ustanovení Směrnice 2011/83/EU Evropského parlamentu a Evropské rady o právech spotřebitele. Nařízení, podle nějž spotřebitel může odstoupit od smlouvy, je stanoveno v sekci 13.3.

4.1.6. Účinnost a trvání smlouvy

Smluvní strany uzavírají smlouvu na dobu neurčitou. Předplatitelské období začíná dnem zaslání objednávky. Vybraný servisní balíček bude zpřístupněn po potvrzení objednávky bez ohledu na finanční situaci. Ve chvíli přijetí objednávky poskytovatel služeb vygeneruje elektronickou fakturu, kterou zašle na kontaktní email klienta.

V případě, že si uživatel nevybral platbu bankovním převodem a servisní poplatek nebude připsán na bankovní účet poskytovatele služby do 9ti dní od objednání služeb, má poskytovatel služby nárok odmítnout poskytování služeb objednaných uživatelem až do připsání částky na svůj bankovní účet.

4.1.7. Zkušební verze zdarma, zkušební doba

Poskytovatel služby má nárok klientovi poskytnout 30ti denní zkušební verzi svých služeb zdarma, a to včetně balíčku pro online evidenci. Klient si smí na webových stránkách poskytovatele služby zažádat o zkušební verzi, která podléhá smlouvě na dobu určitou. Služba poskytovaná v rámci této smlouvy je zdarma. Poskytovatel poskytuje informace o testovací verzi na svých webových stránkách. Zkušební verze každé služby bude danému klientovi zpřístupněna pouze jednou. Klient si smí zažádat o její prodloužení. Rozhodnutí o tom, zda k tomuto prodloužení dojde, je zcela v moci provozovatele služby, který není povinen své odmítnutí vysvětlit. Klient smí během zkušební doby vyzkoušet všechny funkce dané služby; provozovatel služby má však nárok určité funkce během zkušební doby omezit či vypnout nebo zakázat jejich využívání během této periody. Provozovatel služby ve zkušební době neručí za požadavky na kvalitu (jako je doba dostupnosti), čas odezvy, záruky a se službou spojené sankce. Během zkušební doby může být služba bez vysvětlení kdykoliv zrušena. Pokud klient předem neohlásí, zda chce službu využívat i po uplynutí zkušební doby, bude smlouva po uplynutí této zkušební doby automaticky zrušena. Údaje přenesené do systému jsou v systému uchovávané na základě psané žádosti provozovatele služby či klienta. V případě, že tato žádost nebude od klienta obdržena, poskytovatel služby údaje zaznamenané klientem do 90ti dní od ukončení smlouvy automaticky smaže.

V případě existující objednávky bude platnost smlouvy prodloužena i po uplynutí zkušební doby; práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně povinnosti poskytovatele služby poskytnout plnou funkčnost a povinnosti klienta zaplatit poplatek) budou připsány do plných podmínek platných pro danou službu. Krom výjimek, popsaných v obchodních podmínkách, se na smluvní strany budou vztahovat práva a povinnosti definované těmito obchodními podmínkami. Klient výslovně souhlasí s tím, že testovací doba smí být použita pouze k online evidenci HACCP; v případě jiných úmyslů (kopírování intelektuálního vlastnictví, obchodní špionáž, atd.), provozovatel služby službu ihned zruší a má právo od klienta vymáhat vzniklou škodu.

5. Servisní poplatek, fakturace

5.1. Servisní poplatek

Poskytovatel služeb tyto služby poskytuje na základě příslušných ceníků, zveřejněných na webových stránkách v menu s názvem "CENY".

Klient má nárok změnit škálu nabídek, které využívá, a platební cyklus. V případě, že bude škála využívaných služeb rozšířena, bude klientovi poskytovatelem služeb zaúčtován poměrný rozdíl. Pokud bude škála využívaných služeb zúžena, poskytovatel služby rozdíl poplatku do konce období nevrací. Provozovatel služby má nárok jednostranně pozměnit poplatky zveřejněné na svých stránkách a tím pádem i poplatky uvedené ve smlouvě. Smí tak učinit jednou za rok či v případě, že se obsah nabízené služby či servisního balíčku změní. Změna ceny nabývá účinnosti bez odkladu, není však retrospektivní. Poskytovatel služeb klienta na změnu ceny upozorní zprávou zaslanou na kontaktní email alespoň 7 kalendářních dní před provedením této změny. Pokud klient s touto změnou nebude souhlasit, smlouva může být ukončena oznámením o zrušení platnosti, které je zde uvedeno. Poskytovatel služby je oprávněn neměnit cenu objednaných služeb až do chvíle, kdy se tyto ceny změní.

Platby spojené s vrácením přeplatku, na nějž vzniká nárok díky "SLEVĚ" či který vzniká příslibem jiných poskytovatelů služby, zahrnují jednorázové vrácení přeplatku. Na období následující po období za sníženou cenu se již vztahují běžné, nesnížené ceny. Poskytovatel služby jednostranně rozhoduje o trvání slev, o podmínkách pro ně stanovených a o jejich rozsahu či ukončení.

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo nastavit různé ceny pro různé země. Ceny jsou aplikovatelné na základě sídla společnosti daného klienta.

Provozovatel služby si smí účtovat poplatek za využití funkcí, které nejsou součástí služby.

Poskytovatel služby informuje klienta o jednotlivých službách, poplatcích spojených s vývojem a o podmínkách využívání služeb v rámci jedné cenové nabídky. Speciální cenová nabídka je dostupná pro sítě

s alespoň 5ti jednotkami.

5.2. Fakturace

V případě objednávky na novou službu poskytovatel služby v závislosti na zvolenou platební metodu připraví fakturu či žádost o elektronickou platbu, kterou do 5ti pracovních dní zašle na kontaktní emailovou adresu klienta.

Před začátkem každého předplatitelského období zašle poskytovatel služeb na klientovu kontaktní emailovou adresu prognózu s datem splatnosti předplatného na další období, a to alespoň 7 kalendářních dní před vystavením faktury či žádosti o platbu a jejím následným odesláním (dále jen "informativní email"). Klient má nárok do 3 dnů ohlásit své postřehy, námitky či návrhy na úpravu údajů uvedených v této prognóze. Po vypršení lhůty 7mi dní pro informativní email poskytovatel služeb vystaví fakturu či žádost o platbu a zašle jí emailem klientovi. Klient tuto platbu uhradí bankovním převodem či kreditní kartou na webových stránkách poskytovatele služeb. Pokud se klient rozhodne uhradit tento poplatek jiným způsobem, poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na něj přenést veškeré výdaje spojené s touto platbou. Do 5ti pracovních dní od obdržení celé částky tohoto poplatku provozovatel služby vystaví fakturu. Klient s obdržením elektronické faktury tímto souhlasí. V případě, že si klient zažádá o vytištěnou fakturu a o její zaslání, ji poskytovatel služby odešle na doručovací adresu specifikovanou klientem. Poskytovatel služby má nárok účtovat klientovi poplatek za odeslání faktury. Tento poplatek závisí na ceně poštovného a na administrativním poplatku, jejž si účtuje poskytovatel služby.

6. Zodpovědnost, práva, povinnosti

6.1. Zodpovědnost

Klient je zodpovědný za využití služeb a risk s tím spojený a souhlasí s tím, že poskytovatel služeb bude zodpovědný za peněžní a nemajetkové újmy, ke kterým dojde využíváním služeb, jen v případě, že záměrně poruší smluvní podmínky či je poruší takovým způsobem, aby došlo k ohrožení života či zdraví druhé smluvní strany.

Odpovědnost poskytovatel služeb nenese, pokud dokáže, že porušení smlouvy bylo způsobeno v důsledku nepředvídatelných okolností v době uzavření smlouvy a že nebylo možné se těmto okolnostem vyhnout či překonat způsobenou újmu.

Po dobu trvání smlouvy na sebe provozovatel služeb bere plnou zodpovědnost za údaje, které spravuje, a za jejich bezpečnost.

Pokud dojde k poškození těchto údajů v důsledku nesprávného účtování či neúčtování, poskytovatel služby na sebe nepřebírá žádné administrativní pokuty.

V případě ukončení smlouvy se poskytovatel služby zavazuje uchovávat záznamy klienta, jeho osobní nastavení a knihy záznamů po dobu 3 měsíců po ukončení této smlouvy. Pokud si ovšem klient zažádá o obnovení smlouvy či o poskytnutí svých dřívějších záznamů déle než 3 měsíce po ukončení smlouvy, poskytovatel služby nebude schopen mu je poskytnout a neručí za škody, které by tím mohly vzniknout.

6.2. Práva a povinnosti poskytovatele služby

Poskytovatel služby má povinnost zálohovat soubory, údaje a nastavení uchovávané na svých serverech alespoň jednou za 24 hodin. Dále se od něj očekává, že udělá maximum pro ochranu údajů klienta. Klient současně bere na vědomí, že v případě ztráty dat poskytovatel služby nemůže zaručit jejich plné a aktualizované obnovení či obnovitelnost. Pokud by došlo ke ztrátě dat vinou klienta, poskytovatel služby je obnoví za poplatek (pokud to bude možné). Možnosti obnovy a ceny jsou individuální.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně rozšířit, zúžit či přesunout funkčnost služeb, pozměnit vzhled rozhraní, zavést nové služby či služby nebo funkce zrušit. To vše bez předchozího oznámení. Poskytovatel služby se snaží každý takový zásah svým klientům oznámit na svých webových stránkách alespoň 7 dní dopředu (neručí však za to).

Pro účely údržby a klientského servisu si poskytovatel služby vyhrazuje právo přihlásit se do administračního rozhraní služeb využívaných klientem za účelem změny nastavení, aby mohl otestovat procesy či mohl na své webové stránky umístit kód pro optimalizaci webu a hlášení chyb.

Poskytovatel služeb bude mít při poskytování služeb jako zpracovatel dat přístup k údajům spravovaným klientem a ke klientem nahranému obsahu. Poskytovatel služeb tyto údaje zpracovává čistě pro účely poskytování dané služby; pro vlastní účely je nezpracovává ani neposkytuje třetím osobám.

Poskytování služby může poskytovatel delegovat na subdodavatele. V takovém případě poskytovatel služby převezme zodpovědnost za subdodavatele, jako kdyby celou práci zastal sám. Seznam subdodavatelů s přístupem ke klientským údajům je k nalezení v Prohlášení o správě údajů.

6.3. Práva a povinnosti klienta

Klient smí volně využívat služby k dosažení svých zájmů či zájmů společnosti, jíž zastupuje, nepřetržitě. Klient má povinnost dodržet veškeré právní předpisy platné pro výkon své činnosti. Poskytovatel služby udělá maximum, aby poskytnul odpovídající funkce; neručí však za to, že tyto funkce budou v souladu s daným zákonem. Ověřit si, zda služba odpovídá všem nárokům popsaných v právních předpisech, je zákonnou povinností klienta. Poskytovatel tudíž neodpovídá za autoritu, klienta ani třetí osoby.

Klient je zcela zodpovědný za veškerý obsah, údaje, informace a činnosti, které provozuje, a za jejich zákonnost.

Klient nesmí převést objednávku, smlouvu či nasmlouvanou službu na třetí osobu ani je převést za účelem použití zdarma či výměnou za poskytování služeb bez výslovného souhlasu poskytovatele služby.

Klient je povinen bezodkladně informovat poskytovatele služby o jakékoliv chybě, jíž si v dané službě povšimne.

Klient má také povinnost nahlásit změny ve svých údajích, které byly zaznamenány ve chvíli sjednání smlouvy, zvláště pak změnu emailové adresy. Poskytovatel služby na sebe nebere odpovědnost za škody způsobené klientovou neschopností tak učinit.

Klient smí vytvářet dodatečné uživatele s přístupem ke službě. Klient si musí vybrat bezpečné, dostatečně složité heslo (využít velká písmena, číslice a jiné znaky) a uchovávat názvy účtů a hesla v tajnosti. Klient na sebe bere veškerou zodpovědnost za škody vzniklé přístupem neautorizované osoby či za jiné škody, k nimž dojde činností uživatelů. V případě, že dojde k odtajnění přístupových (autentifikačních) údajů neautorizované osobě, klient bezodkladně kontaktuje poskytovatele služby, který učiní patřičná opatření. Změna autentifikačních údajů (například heslo), které byly odtajněny neautorizované osobě, je úkolem a zodpovědností klienta. Pokud tomu tak klient neučiní, poskytovatel služby neručí za vzniklé škody.

7. Technické podmínky, dostupnost

7.1. Technické zázemí poskytované poskytovatelem služby

Poskytovatel služby poskytuje služby hostované na svých serverech či na serverech subdodavatele. Služby nesmí být poskytované na serveru náležícímu k jinému než poskytovatelovu zázemí.

Poskytovatel služby poskytuje služby, které jsou dostupné 99,8% roku. V rámci dostupnosti poskytovatel služby zaručuje přístup k hardwaru a softwaru, na němž jsou služby poskytované. Trvání předem ohlášené údržby a doba trvání nesprávných operací každé podfunkce nebudou ve výpočtu dostupnosti považovány za výpadek.

Poskytovatel služby je povinen udělat maximum pro zaručení nepřerušené dostupnosti služeb, ale nenese odpovědnost za defekty (včetně možné ztráty údajů, přetížení, pochybení třetí osoby či nesprávný průběh operace způsobený nesprávným zacházením s internetem, atd.), nad nimiž nemá kontrolu.

Pokud poskytovatel služeb nebude schopen poskytnout danou míru dostupnosti, za každé dvě další hodiny výpadku bude klientovi na konci měsíce vráceno dvouhodinové předplatné. Krom částky prémiové slevy zde specifikované nemá klient právo zažádat o žádnou další kompenzaci či vrácení peněz.

Poskytovatel služby má nárok klientovy služby přesunovat mezi svými servery na základě využití těchto služeb. Poskytovatel služby si také vyhrazuje právo měnit technické parametry a šířku pásma svých serverů. Poskytovatel služby tak smí učinit, aniž by předem upozornil klienta. V takovém případě následné výpadky snižují dostupnost.

Poskytovatel služby není zodpovědný za funkčnost, neprovozuschopnost a/nebo budoucí integraci aplikací či serverů třetích osob, které spolupracují se službami či jsou do nich zaintegrovány. Dostupnost služeb není snížena ztrátou externích aplikací či služeb poskytovaných třetími osobami, a to ani v případě, že daná aplikace či služba byla klientovi poskytována či doporučena poskytovatelem služby.

7.2. Technické požadavky na klienta

Aby mohl klient využívat služby poskytovatele služeb, musí disponovat odpovídajícím hardwarovým a softwarovým prostředím. Toto prostředí se skládá z: A. Širokopásmové připojení k internetu B. Počítač, na němž funguje internetový prohlížeč (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge v nejnovější či předchozí verzi), v případě výjimek budou tyto výjimky sděleny klientovi poskytovatelem služby. C. V případě, že klient nepoužívá jeden z prohlížečů vyjmenovaných výše, není poskytovatel služby povinen opravit chyby, k nimž by mohlo dojít, a nebere na sebe zodpovědnost za takto vzniklé škody. Problémům je možné předejít aktualizací prohlížeče.

8. Práva duševního vlastnictví

Grafické a obsahové prvky, ze kterých se skládá veřejné, propagační a administrativní rozhraní, jsou součástí služby. Zdrojové kódy s nimi spojené jsou vlastnictvím poskytovatele služby. Kopírovat je z části nebo cele je možno jen se psaným souhlasem poskytovatele služby. Další druhy chráněného duševního vlastnictví (zvláště pak patenty, know-how či autorská díla), poskytovaného v rámci služby, jsou vlastnictvím poskytovatele služeb či jeho partnerů, a klient získává nevýhradní právo na jejich použití po dobu služební smlouvy, a to za poplatek za danou službu. Uživatelská práva platí pro užívání a využití služby, ale nezahrnují právo opravovat, postupovat či distribuovat intelektuální díla. Klient tímto souhlasí s využitím svého jména či loga na webových stránkách poskytovatele služby pro referenční účely. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo používat veřejná rozhraní klienta jako šablonu a ukazovat je dalším klientům. Klient má nárok zažádat poskytovatele služeb, aby tak přestal činit. Vlastníkem všech práv, jež zde nebyly zmíněny, je poskytovatel služeb.

9. Vyšší moc

Vyšší moc je po uzavření smlouvy, jejímuž dokončení brání, považována za mimořádnou událost, jíž nebylo možno předvídat, kterou nelze ignorovat a která nebyla způsobena křivou přísahou jedné ze smluvních stran. Takovéto události mohou zahrnovat: stav nouze, stávky, válku, revoluce, teroristické útoky, přírodní katastrofy, požáry, záplavy, epidemie, karanténu, dopravní embargo, atd. V případě vyšší moci jsou obě smluvní strany zproštěny povinnosti vykonat smlouvu. Tento výpadek se nezapočítává do dostupnosti poskytovatele.

10. Zákaznická podpora

Primárním způsobem komunikace mezi poskytovatelem služby a klientem je emailová korespondence mezi kontaktní emailovou adresou poskytovatele služeb, k nalezení na webových stránkách, a kontaktní emailovou adresou klienta.

Poskytovatel služby zaznamená každou zprávu obdrženou od klienta do jednoho pracovního dne od jejího zaslání. Po založení zprávy do evidence - pokud je důvodem oznámení problém se službou - poskytovatel služby adresuje urgentní problémy, které ovlivňují běžný chod (např. zabraňují evidenci) do 8 hodin, a ostatní problémy do 3 pracovních dní. Zároveň si vymezí chybu a v případě, že je její oprava zodpovědností poskytovatele služeb, ji také opraví. Poskytovatel služby poskytuje informace o postupech pro odstraňování závad a o jejich úspěšné opravě skrz službu využívanou klientem, pokud si o to klient zažádá. V případě, že má klient vypršelý dluh, má provozovatel služby nárok pozastavit službu poskytovanou tomuto klientovi. Pokud si klient povšimne vady, kterou sám způsobil nesprávným využíváním služeb, poskytovatel služby má nárok si odstranění této vady naúčtovat dodatečný poplatek. V případě, že klient ohlásí domnělou poruchu, k níž ve skutečnosti nedošlo, poskytovatel služby má nárok klientovi naúčtovat poplatek za prošetřování této poruchy.

11. Vyřizování zákaznických stížností

11.1. Místo, čas a způsob spravování stížností

Poskytovatel služby je povinen vyřešit ústní stížnost v nejkratším možném čase. V případě, že ústní stížnost nelze v důsledku její povahy okamžitě napravit či že klient nesouhlasí se způsobem vyřízení stížnosti, poskytovatel služby sepíše o stížnosti zprávu, která bude spolu s odůvodněnou odpovědí archivována po dobu dalších pěti let. V případě ústní stížnosti podané po telefonu či skze jiný kanál pro elektronickou komunikaci zašle poskytovatel služby klientovi zprávu o stížnosti spolu s odůvodněnou odpovědí. Ve všech ostatních případech bude poskytovatel služby postupovat v souladu s pravidly pro vyřizování psaných stížností. Poskytovatel služby na psanou stížnost, kterou obdrží, odpoví v dostatečném rozsahu do 30ti dní. Měřítkem je pro účely této smlouvy datum doručení. V případě zamítnutí stížnosti poskytovatel služby klienovi toto zamítnutí odůvodní.

11.2. Další možnosti vymáhání

11.2.1. Stížnost zaslaná autoritě pro ochranu spotřebitele

11.2.2. Smírčí řízení může být zahájeno následujícími orgány:

Bács- Smírčí orgán pro okres Kiskun (Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Telefon: (76) 501-525, (76) 501-500, Fax: (76) 501-538, Email: bkmkik@mail.datanet.hu)

Smírčí orgán pro okres Baranya (Adresa: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36., Telefon: (72) 507-154, Fax: (72) 507-152, Email: bekelteto@pbkik.hu)

Smírčí orgán pro okres Békés (Adresa: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5., Telefon: (66) 324-976, 446-354, 451-775, Fax: (66) 324-976, Email: bmkik@bmkik.hu)

Smírčí orgán pro okres Borsod- Abaúj- Zemplén (Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., Telefon: (46) 501-091, 501-870, Fax: (46) 501-099, Email: kalna.zsuzsa@bokik.hu)

Smírčí orgán pro Budapešť (Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: (1) 488-2131, Fax: (1) 488-2186, Email: bekelteto.testulet@bkik.hu)

Smírčí orgán pro okres Csongrád (Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Telefon: (22) 510-310, Fax: (22) 510-312, Email: fmkik@fmkik.hu)

Smírčí orgán pro okres Győr- Moson- Sopron (Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/ a., Telefon: (96) 520-202; 520-217, Fax: (96) 520-218, Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu)

Smírčí orgán pro okres Hajdú- Bihar (Adresa: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., Telefon: (52) 500-749, Fax: (52) 500-720, Email: info@hbkik.hu)

Smírčí orgán pro okres Heves (Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15., Doručovací adresa: 3301 Eger, Pf. 440., Telefon: (36) 416-660/105 telefonní rozšíření, Fax: (36) 323-615, Email: tunde@hkik.hu)

Smírčí orgán pro okres Jász- Nagykun- Szolnok (Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8., Telefon: (56) 510-610, Fax: (56) 370-005, Email: kamara@jnszmkik.hu)

Smírčí orgán pro okres Komárom- Esztergom (Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefon: (34) 513-010, Fax: (34) 316-259, Email: kemkik@kemkik.hu)

Smírčí orgán pro okres Nógrád (Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/ a, Telefon: (32) 520-860, Fax: (32) 520-862, Email: nkik@nkik.hu)

Smírčí orgán pro okres Pest (Adresa: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240., Telefon: (1)-269-0703, Fax: (1)-269-0703, Email: pmbekelteto@pmkik.hu)

Smírčí orgán pro okres Somogy (Adresa: 7400 Kaposvár, Anna utca 6., Telefon: (82) 501-000, Fax: (82) 501-046, E- mail: skik@skik.hu)

Smírčí orgán pro okres Szabolcs- Szatmár- Bereg (Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefon: (42) 311-544, (42) 420-180, Fax: (42) 311-750, Email: bekelteto@szabkam.hu)

Smírčí orgán pro okres Tolna (Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Telefon: (74) 411-661, Fax: (74) 411-456, Email: kamara@tmkik.hu)

Smírčí orgán pro okres Vas (Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., Telefon: (94) 312-356, Fax: (94) 316-936, Email: pergel.bea@vmkik.hu)

Smírčí orgán pro okres Veszprém (Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1., Telefon: 88/429-008, nebo 88/814-111 (VKIK), Fax: 88/412-150 (VKIK fax), Email: info@bekeltetesveszprem.hu)

Smírčí orgán pro okres Zala (Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24., Telefon: (92) 550-513, Fax: (92) 550-525, Email: zmbekelteto@zmkik.hu)

11.2.3 Zahájení soudního řízení.

12. Partnerský program - Karty s doporučením

Poskytovatel služby má nárok nabídnout registrovaným uživatelům šanci nabízet služby poskytovatele třetím osobám (dále jen "partnerský program"). Zúčastnit se mohou partnerské společnosti či osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "partner"). Účast na partnerském programu je na dobu neurčitou, pokud se účastníci výslovně nedohodnou jinak, a to v psané podobě. Pro fungování systému karet s doporučením poskytovatel služby poskytne klientovi kartu s doporučením, klientovi přístupnou skrz položku "Moje reference" v menu. Karty s doporučením jsou předem sestavené marketingové dopisy obsahující stručné informace o eHACCP.

Partner tímto prohlašuje, že kartu s doporučením zašle pouze klientovi, který by o tuto službu mohl projevit zájem. Osoba se zájmem je jedinec či korporátní podnik s povinností využít při své obchodní činnosti správu evidence HACCP. Doporučení zprostředkovaná partnerem jsou identifikována poskytovatelem služby v případě, že takovýto zákazník použije internetový odkaz či zprostředkovací kód. Přesuny klientů, ke kterým dojde jiným způsobem, nespadají pod partnerský program a nepodléhají jeho podmínkám. Partner nemá oprávnění uzavřít smlouvu o odběru se zprostředkovaným klientem.

Poté, co dojde k registraci klienta pomocí zprostředkovací karty, má partner nárok na připsání partnerského kreditu. Více se můžete dozvědět na našich webových stránkách. Pro připsání kreditu není nutné, aby si zprostředkovaný klient něco koupil. Musí se však zaregistrovat.

Zůstatek kreditu získaného díky nabídkám a provedeným registracím bude automaticky odečítán od poplatků za služby využívané daným partnerem.

K údajům o celkové výši kreditu či aktuální době v rámci kreditního období se partner dostane skrz rozhraní v záložce "Mé karty s doporučením".

Kredit může být převeden pouze na slevu. Jediný způsob, jak jej využít, je stržením z měsíčních poplatků.

Partner tímto prohlašuje, že kartu s doporučením nabízí možným klientům pouze způsobem, který je zákonný a který nenarušuje oprávněné zájmy poskytovatele služeb. Pokud dojde k důvodu, kvůli němuž je nutné vyloučit klienta, či pokud poskytovatel služby tuto skutečnost zjistí až po uzavření smlouvy, má nárok klienta ihned vyloučit z partnerského programu a partnerovi zamezit využití kreditu za zprostředkování tohoto klienta.

13. Vypovězení smlouvy, omezení služeb

13.1.Ukončení ze strany klienta

V případě, že klient zamýšlí ukončit danou službu, má nárok vypovědět smlouvu bez udání důvodu k poslednímu dni předplatitelského období.

Klient má také nárok službu bez udání důvodu ukončit okamžitě. V tomto případě mu však nebude vrácen zbytek poplatku za dané období a klient nemá nárok si o to zažádat.

Klient může mít nárok k mimořádnému ukončení, pokud poskytovatel služeb zvýší poplatky v jiném případě než v jednostranných případech popsaných výše, pokud nepovolaně omezí danou službu či smaže nebo omezí funkčnost služeb klienta. V takovémto případě má klient nárok požadovat vrácení předplatného, které jím bylo uhrazeno za období do data další platby. Zrušit službu může klient zasláním emailu na adresu zákaznické podpory či skz administrační rozhraní, které je za tímto účelem poskytováno poskytovatelem služby.

13.2. Ukončení a omezení ze strany provozovatele

13.2.1. Omezení

Poskytovatel služby je oprávněn omezit chod klientových služeb v případě porušení smlouvy, pokud současně zašle na kontaktní email klienta příslušné oznámení. Toto oznámení musí zahrnovat důvod omezení a lhůtu, v níž zákazník má dle poskytovatele služby možnost porušení smlouvy napravit. Provozovatel služby je oprávněn jednostranně dojít k tomuto rozhodnutí namísto okamžitého ukončení. Pokud klient nenapraví porušení smlouvy v udané lhůtě, provozovatel služby smí vypovědět smlouvu s okamžitou platností.

13.2.2. Okamžité ukončení

Poskytovatel služby má nárok služby ukončit s okamžitou platností zvláště (ale nejen) v následujících případech, a to bez ohledu na to, zda si toho je klient vědom:

V případě, že se platba opozdí o více než 9 dní.

V případě, že klient v rámci služby zobrazuje neodpovídající obchodní údaje, je v likvidaci či vyhlásil bankrot.

Pokud poskytovatel služby službu ukončí z těchto důvodů, zákazník nemá nárok na kompenzaci či vrácení předplatného a nemá nárok zažádat poskytovatele služby o údaje uložené v rámci dané služby.

13.2.3. Řádné ukončení

Poskytovatel služby je oprávněn vypovědět smlouvu k danému dni či odmítnout poskytování služby zvláště (ale nejen) v následujících případech:

Pokud služba poskytovaná klientovi představuje pro poskytovatele služeb hospodářské znevýhodnění či pokud poskytovatel služeb ukončuje poskytování služeb všem zákazníkům dané skupiny.

Pokud není schopen naplnit potřeby klienta nesouvisející s danou službou.

Pokud se poskytovatel služby a zákazník neshodnou na profesionálních otázkách.

Poskytovatel služby pak zašle oznámení o omezení a zrušení na kontaktní emailovou adresu klienta.

13.4. Následky ukončení

Služby se stávají nedostupnými okamžikem vypovězení smlouvy či jejím omezením. Po ukončení je poskytovatel služby oprávněn ke smazání údajů klienta, obsahu služby a všech informací s ní spojených. Klient je tudíž zodpovědný za uložení všech důležitých údajů před tímto ukončením. Poskytovatel služby nenese zodpovědnost v případě, že tak klient neučiní. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo archivovat obsah služeb před jejich ukončením. Klient si smí zažádat o odvolání zrušení služeb, ale poskytovatel služby za obdržení těchto informací nezodpovídá, a není tedy povinen se jimi držet. Poskytovatel služeb má právo si zaúčtovat poplatek za provedení tohoto odvolání či za poskytnutí údajů.

13.5. Změna smlouvy

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo k jednostrannému pozměnění Všeobecných obchodních podmínek do budoucna. O takovéto změně bude klient informován na poskytnutou kontaktní emailovou adresu (dále jen "kontaktní emailová adresa"). Poskytovatel služby si vyhrazuje právo jednostranně změnit smlouvu uzavřenou na základě objednávky s ohledem na poplatky, které ovlivňují úpravu služeb a rozšíření či omezení funkcí. Pokud se tato úprava týká otázek či ustanovení, kterým se strany nevěnují v obchodních podmínkách či jinak, a v případě, že s ní klient nesouhlasí, má klient právo vypovědět smlouvu k datu, kdy tato úprava vstupuje v platnost. Má také nárok zažádat o vrácení poplatků, které již byly zaplacené za období následujícím po dni, kdy tato úprava vstoupila v platnost. Poskytovatel služby je povinen veškeré změny týkající se smlouvy ohlásit klientům zasláním emailu minimálně 30 dní dopředu.

14. Další ustanovení

Smluvní strany se navzájem informují o jakýchkoliv okolnostech, ke kterým dojde po uzavření smlouvy, pokud by mohly narušit plnění této smlouvy. Smluvní strany souhlasí urovnávat možné spory za využití přímého, pokojného vyjednávání.

V jiných případech, (i) pokud je klient podle občanského zákoníku společností, smluvní strany se budou muset podrobit soudnímu ohledání soudem, pod nějž spadá sídlo poskytovatele služeb, či (ii) pokud je klient spotřebitelem, vztahují se na smluvní strany obecně závazná pravidla. V případě nesrovnalostí či rozdílů mezi těmito smluvními podmínkami a smlouvou, která byla individuálně uzavřena pro poskytování specifické služby (např. na základě objednávky), platí údaje uvedené v této individuální smlouvě. Co se týče otázek, na něž neodpovídají tyto obchodní podmínky, platí pro ně pravidla definovaná v občanském zákoníku.

Datum: Gyenesdiás, 2016. 8.1.

Datum vstupu v platnost 1. 9. 2016.